GDPR

 

Din personliga integritet är viktig. Vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa data­skydds­förordningen General Data Protection Regulation (GDPR)) som träde i kraft 25 maj 2018. 

 

GDPR gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Den ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner.

 

Vi arbetar därför seriöst med säkerhet och dokumentation och använder inte personuppgifter till mer än det nöd­vändigt.

 

Hos oss finns alla personuppgifter inlagda och/eller administreras på endast två PC. Uppdelningen på dessa PC:n är patienthanterad /alternativt kundorienterade. Innehållet behandlar ekonomi, men även nödvändiga personuppgifter. Ekonomin berör fakturaunderlag med identitetsangivna uppgifter. Dessa kopieras på extern minne. Både PC:n och minnet läggs i kassaskåp. Ibland förekommer brev som kan innehålla personuppgifter utan kod, men dessa upprättas och lagras på PC:n. 

 

Mail och sms slängs efter att det administrerats som patientmaterial. Vi arbetar noggrant för att personuppgifter ska vara i säkert förvar och att inget kan spridas vidare. Om uppdragsgivare ändock känner att personuppgifterna inte är skyddade, kan det följas av att vi gör bedömning att det inte går att utföra uppdraget.

 

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Tystnadsplikten gäller både inom offentlig och privat vård. Den gäller all personal verksam inom hälso- och sjukvården, även praktikanter, oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt med patienter. Den gäller också för tolkar och översättare som arbetar på uppdrag inom hälso- och sjukvården.  

Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten.

Undantag

I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

  • du själv går med på det
  • det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
  • till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet
  • vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.

Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt lag skyldig att berätta om en namngiven person vistas på en hälso- och sjukvårdsinrättning eller inte, om uppgiften begärs av domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet. Det gäller alla patienter.

 

Gäller även din journal

Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.

 

Barnets rätt till sekretess

I regel har föräldrar eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör hans eller hennes underåriga barn. Det finns dock två undantag. Det ena är om sekretesskyddade uppgifter lämnas till förälder/vårdnadshavare, som kan missbruka uppgifterna och på så sätt allvarligt skada barnet. Det andra är då barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon självständigt förfogar över sekretessen.